Laenutus

Säilikute laenamise reeglid TAAM ja EAA seenekogust

 1. Laenu taotlemiseks saadetakse kuraatorile taotlus e-kirjaga.
 2. Materjali laenutatakse tunnustatud teadusasutustele, eraisikutele laenutatakse erikokkuleppel.
 3. Laenu taotluse allkirjastab reeglina laenava asutuse teaduskogu kuraator.
 4. Laenu taotlus peab sisaldama uurija nime ja uurimisprojekti temaatika. Uurimismaterjali kasutamine kommertseesmärkidel eeldab eelnevat erikokkulepet.
 5. Liikide tüüpmaterjali laenutusel tuleb täpsustada koguja nimi, kogumisaeg ja -koht, eksemplari number.
 6. Kui planeeritav uurimus eeldab eksemplarist proovide võtmist (mikroskopeerimiseks, DNA-põhiseks uuringuks) on selleks vajalik eriluba. Otsused selleks tehakse konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt. Eksemplarilt eemaldatud osadest informeeritakse kuraatorit.
 7. Laenu saaja võtab vastutuse materjali säilimise ja tagastamise eest.
 8. Laenatud materjali ei tohi edasi laenata.
 9. Laenu tähtaeg on tavaliselt 3 kuust 1 aastani ja seda võib vajadusel pikendada kirjalikul kokkuleppel.
 10. Laenatud materjali kasutus tuleb dokumenteerida. Tagastatud materjal tuleb varustada loetavate etikettidega, millel on andmed uurija, kasutusaja, uurimisasutuse ja liigimäärangu kohta (det., rev., conf., vid.) või uuringu valdkonna kohta.
 11. Kui laenatud materjali alusel kirjeldatakse uus liik (sp.nov.), tagastab liigi kirjeldaja holotüübi ja pooled paratüübid.
 12. Laenu andnud kogu/organisatsioon tuleb ära märkida kõigis publikatsioonides, mis on seotud laenatud materjali kasutamisega. Laenuandjale edastatakse vastavate publikatsioonide kirjed ja paber- või digikoopiad.