EESTI MAAÜLIKOOLI HERBAARIUM – TAA

183 000 soontaime

37 000 sammalt

85% digiteeritud

Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi soon- ja sammaltaimede herbaarium, rahvusvahelise akronüümiga TAA, on Eesti suuruselt teine botaaniline kollektsioon.

Herbaariumi põhirõhk on Eestis leiduvate taksonite tõendeksemplaride kogumisel ja säilitamisel. Herbaarium on olulise väärtusega nii kohalikele kui rahvusvahelistele teadusringkondadele sisaldades üle 220 000 soontaime ja sambla eksemplari. Suurema osa moodustavad soontaimed (ligi 183 000 isendit) ning sellest omakorda suurema osa moodustab Eesti materjal. Kollektsioonis on 1300 seemnenäidist ligi 700 taksoni kohta. Samuti on olemas õppeherbaarium umbes 1300 herbaarlehega.

Lisaks taimede mitmekesisuse, leviku ja ökoloogia dokumenteerimisele on herbaarium hindamatu varasalv erinevate molekulaarsete, biokeemiliste ja geneetiliste uuringute tarvis. Herbaarium säilitab geneetilist informatsiooni erinevatest ajajärkudest.

Kollektsioonis säilitatakse mitmesugustes teadusartiklites viidatud botaanilist tõendusmaterjali.


Kasutamise ja laenutamise reeglid

Herbaariumis käitumise reeglid

 1. Herbaariumis ei tohi olla toiduaineid ega jooke. Söömiseks ja joomiseks võib kasutada osakonna seminariruumi (ruum 218).
 2. Herbaarmaterjali võtab kasutamiseks kapist välja ja paneb kappi tagasi kuraator, kui pole personaalselt kokku lepitud teistmoodi.
 3. Väljastpoolt pärit materjali võib herbaariumisse tuua pärast 72 tunnist sügavkülmutamist ning kokkuleppel kuraatoriga. Samuti tuleb enne tagastamist sügavkülmutada herbaareksemplarid, mis on olnud kasutuses teistes ruumides.
 4. Herbaariumiga tuleb käituda hoolivalt. Kapist väljavõetud herbaarlehti ei tohi jätta lauale vedelema vaid tuleb kohe peale kasutamist panna õigesse kohta tagasi. Herbaarlehti ei tohi keerata tagurpidi ega painutada.
 5. Herbaariumi iga kasutamine ja külastus registreeritakse vastavas raamatus.

Laenu tingimused

 1. Materjali laenutatakse välja tunnustatud teadusasutustele või eraisikutele. Uurimismaterjali kasutamine kommertseesmärkidel eeldab erikokkulepet.
 2. Laenu pikkus on maksimaalselt 12 kuud alates laenu kättesaamise hetkest. Laenatud materjal tuleb tagastada esimesel võimalusel pärast sellega töötamise lõpetamist. Vajadusel on võimalik laenu pikendada kuni kuueks kuuks sellekohase kirjaliku palve alusel. Võimalik on ka deponeerimine.
 3. Kui planeeritav uurimus eeldab eksemplarist proovide võtmist (mikroskopeerimiseks, DNA sekventsiks) on selleks vajalik eriluba. Otsused selleks tehakse konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt.
 4. Kui laenatud materjalist on tehtud fotosid, jooniseid või analüüse (DNA, TLC jm), palume lisada laenu tagastamisel materjalile nende asukoht ja ID numbrid vastavas andmebaasis.
 5. Laenatud materjali ei tohi edasi laenata.
 6. Laenatud materjali kasutus tuleb dokumenteerida. Tagastatud materjal tuleb varustada loetavate etikettidega millel on andmed uurija, kasutusaja, uurimisasutuse ja liigimäärangu kohta (det., rev., conf., vid.) või uuringu valdkonna kohta (näit. molekulaarse fülogeneesi uuringud).
 7. Taimede tüüpmaterjalid saadetakse eelistatult skaneeritud pildina. Erandkorras võib taimede tüüpmaterjale välja laenata maksimaalselt üheks kuuks. Tüüpmaterjalist ei tohi ilma loata võtta mingisuguseid tükikesi.
 8. Laenu saaja võtab vastutuse materjali säilimise ja tagastamise üle. Laenatud materjaliga tuleb hoolikalt ümber käia, materjali tuleb hoida vastavalt herbaariumi säilitamisnõuetele, vältida kahjurite ligipääsu ning materjali mehaanilist kahjustamist.
 9. Kui laenatud materjali alusel kirjeldatakse uus liik (sp.nov.) tagastab liigi kirjeldaja holotüübi ja pooled paratüübid.
 10. Laenu andnud kogu tuleb ära märkida kõigis publikatsioonides, mis on seotud laenatud materjali kasutamisega. Kasutatud materjal peab publikatsioonis olema viidatud kollektsiooni korrektse akronüümiga (TAA(B)).Laenuandja on tänulik vastavate publikatsioonide viidete või digikoopiate eest.

Herbaariumi kasutamiseks palun pöörduda kuraatorite poole: Toomas Kukk (tomkukk@gmail.com), Thea Kull (thea.kull@emu.ee), Mare Leis (mare.leis@emu.ee).