EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonna arhiivis paikneb suurim mullaproovide kolletsioon Eestis. Mullaproovid on õhukuivad, valdavalt homogeniseeritud ja sõelutud läbi 1 mm (hilisemtel aastatel 2 mm) sõela. Säilitatakse paljude mullateadlaste (akad. L. Reintam, prof. R. Kõlli jpt) poolt alates 1950ndatest uurimisaladelt ja -katsetelt kogutud mullaproove. Suurimaks mullaproovide koguks mullamuusemis on RPI Eesti Põllumajandusprojekt Mullastiku uurimise osakonna põllumuldade proovid, mida on kokku ca 15000 proovi (võetud aastatel 1983–1994).

Mullaproovide kollektsioonide säilitamine on vajalik, et oleks võimalik tuvastada pikaajalisi muutusi muldade omadustes ja talitluses. Selleks on võimalik varasematest proovidest teha kordusanalüüse ning võtta samadelt aladelt kordusproove. Samuti võimaldab sellise kollektsiooni ja taustamaterjali olemasolu arendada koostööprojekte teadusasutuste vahel. Mullaproovide arhiivi kasutuse tõhustamiseks on alustatud kogude inventuuriga ja kandmisega elektroonilisse andmebaasi.

Akadeemik, prof. dr Loit Reintami kogu

Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2008.a. projekti nr 56 “Eesti mullaproovide kogude digitaliseerimine” toetusel alustati inventuuri ja andmebaasistamist akadeemik Loit Reintami kogust. Projekti käigus tehti detailne inventuur L. Reintami mullaproovidest (proovid kaaluti ja pakendati ümber plasttopsidesse) ja käsikirjalistes kaustades ja perfokaartidel olev andmestik seostati elektroonilisse andmebaasi.

Alates 1950ndatest on üle kogu Eesti kogutud kokku üle 3600 mullaproovi uurimaks muldade koostist, omadusi, seisundeid, geneesi, ökoloogiat ja taksonoomilist kuuluvust, mullatekkeprotsessi ning ainete liikumist profiilis. Lisaks on arhiivis veel välisriikidest (Kaug-Idast, Ida-Siberist ja Kesk-Vene kõrgustikult) kogutud mullaproove. Kogu materjalide põhjal on avaldatud üle 500 teadusliku ja üle 200 populaarteaduslikku kirjutise. Suurem osa Euroopa mullastikukaardi 1 :1 000 000 (1998) ning SOVEUR projekti käigus koostatud Euroopa mullastikukaardi 1 :2 500 000 (2001) juurde kuuluvast Eestit käsitlevast andmebaasist tugineb nendele proovidele.

Mullatüüpide iseloomustamise põhikaevetest on lisaks tavalistele analüüsidele (org. süsinik, lämmastik, pH, passiivse happesuse liigid, lõimis, neeldunud katioonid jms.) tehtud täisüldanalüüs (Si, Fe, Al, Ti, P, Ca, Mg, K, Na, Mn), määratud mineraloogiline koostis, mittesilikaatsete R2O3 vormid, huumuse grupiline ja fraktsiooniline koostis, tähtsamad füüsikalised omadused.

L. Reintami mullaproovide andmebaasi metaandmestik ja kataloog on siit MS Exceli failiformaadis kättesaadav. Täpsema info saamiseks ja koostööettepanekutega võtke kontakti alar.astover@emu.ee.

Andmebaas on valminud KIK toetusel.