Taimekaitse osakonna putukakogu

Ajalugu

Tartu Ülikoolis avati 1920. aastal põllumajandusteaduskond, mille juurde moodustati rakenduszooloogia (tegeliku zooloogia, praktilise zooloogia) õppetool. Tegelikku entomoloogiaalast uurimistööd asus korraldama Raadi mõisa 1921. aastal rajatud entomoloogia katsejaamas selle juhataja prof. Guido Schneideri kutsutud rakenduszooloogia õppetooli nooremassistent Karl Zolk (Kaarel Leius). K. Leiuse nimega on seotud rakendusentomoloogia areng Eestis kahe sõja vahelisel perioodil ja tema põhitöö oli seotud põllukultuuride kahjurite uurimisega. Rakenduszooloogia kabineti (praktilise zooloogia instituut) praktikabaasiks oli katsejaam ja selle asutamisaastat (1921) saab pidada Eesti Põllumajandusülikooli Taimekaitse Instituudi (praegune Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakond) sisuliseks alguseks.

K. Leius, kes pani aluse hilisema entomoloogilise kollektsiooni koostamisele, oli rakenduszooloogia katsejaama juhatajaks kuni 1944. aasta sügisel pagulusse minekuni.

II Maailmasõja järel tegutses Tartu Riiklikus Ülikoolis (TRÜ) rakenduszooloogia ja entomoloogia kateeder, mida juhatas vanemõpetaja August Eenlaid, kes oli varem töötanud rakenduszooloogia instituudis assistendina. 1944.a. kinnitati ta TRÜ rakenduszooloogia ja entomoloogia kateedri juhatajaks ja vanemõpetajaks. Alates 1951.a. viidi rakenduszooloogia kateeder vastloodud Eesti Põllumajanduse Akadeemia koosseisu, kus A. Eenlaid juhatas kateedrit kuni 1976. aastani.

EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna entomoloogiline kogu sisaldab ca 35 800 isendit mardikaid, liblikaid, kahe- ja kiletiivalisi ning teisi putukaid. Väärtuslikuma osa sellest moodustab Kaarel Leiuse (K. Zolk) mardikate (Coleoptera) kogu, mis sisaldab ca 12 600 eksemplari põhiliselt 20. saj esimesel poolel Eestist kogutud materjali ürasklaste (Ipidae), poilaste (Chrysomelidae), kärsaklaste (Curculionidae) jt sugukondadest.

Kogu koosneb kolmest osast: esimene hõlmab Eestist varasematel perioodidel (19. saj. lõpp kuni 20. saj. keskpaik) kogutud materjali. Teise osa moodustavad hilisematel aastatel Eestist kogutud ja kolmanda 19/20nda sajandivahetuse perioodist pärit putukad troopilistest piirkondadest (põhiliselt A. Böttcheri kollektsioon).

B. Gebaueri, F. Sintenise, Max von zur Mühleni, K. Leiuse, H. Habermani, H. Määri, S. Rubeli, M. Heidemaa, H. Õunapi, E. Merivee jt. kogutud entomoloogiline materjal pärineb valdavas osas Eestist.

G. M. Dlussky kahetiivaliste kogu materjal (ca 1000 eksemplari) pärineb Moskva oblastist ja Ida-Eestist (Torma ja Mustvee ümbrus). Ka Ermer Merivee liblikate (ca 760 eksemplari) ja mardikate kogu ( ca 3800 eksemplari) materjal pärineb nii Eestist kui ka endise N.Liidu territooriumilt.

Eesti aladelt kogutud mardikaliste (Carabidae, Chrysomelidae, Ipidae), liblikaliste ja kiletiivaliste (Formicidae, Tenthredinidae) kogud sisaldavad väärtuslikku teavet meie fauna kohta, olles vajalikud tõendus- või võrdlusmaterjaliks Eesti fauna kujunemise uurimisel. Need materjalid sisaldavad andmeid erinevatest Eesti piirkondadest, mis on kogutud pikema aja vältel (esimesed säilikud on kogus alates 1874.a.).

Kasutamine

Taimekaitse osakonna putukakogu materjale on kasutanud nii tudengid, kraadiõppurid kui ka teadustöötajad mitmete kokkuvõtete, dissertatsioonide, määrajate, monograafiate, levikuatlaste jne koostamisel. Viimastel aastatel on kogu kasutatud mitmesuguste taimekahjustajate ja kasulike putukate uurimisprojektides kogutud materjali määramisel võrdlusmaterjalidena peamiselt EL projekti MASTER, Põllumajandusministeeriumiga ja Põllumajandusuuringute Keskusega sõlmitud lepingute täitmisel.

Tänaseks on kõik EMÜ entomoloogiliste kogude andmebaasid  koondatud ühise akronüümi IZBE alla ja seotud Eesti elurikkuse andmebaasiga (http://elurikkus.ut.ee/index.php?lang=eng). Eksemplaripõhisesse digitaalsesse andmebaasi on kantud umbes kolmandik kogu materjalist. Ruumiliselt koondati 2013. aastal kõik EMÜ entomoloogilised kogud Kreutzwaldi 5 asuvasse uude hoidlasse.

Kuraator: Märt Kruus (mart.kruus@emu.ee)
Aadress: Põllumajandus ja keskkonainstituut
Kreutzwaldi 5
Tartu 51014

18/12/2016
© 2017 EMU Loodusteaduslikud kogud Kontakt: kogud [ät] emu.ee