Mullamuuseum
Eesti Maaülikooli mullamuuseum

Teadlikkus muldade omadustest, arengust, levikust ning seostest maastiku, taimkattega ja ökosüsteemi aineringetega on jätkusuutliku loodusressursside kasutamise eelduseks. Mullamuuseum leiab aktiivset kasutust Eesti Maaülikooli õppe- ja teadustöös ning käesoleva kodulehe eesmärgiks on tõhustada olemasoleva teabe kättesaadavust võimalikult paljudele huvilistele.

Eesti Maaülikooli mullamuuseumi õppe- ja teadusotstarbelistest kogudest on olulisemad:

 • Mullamonoliidid
  Eksponeeritud on 133 mullaprofiili. Eestis esinevad kogus olevad mullad hõlmavad kokku 41 mullaliiki, s.o. ligemale poole Eesti mullaliikidest. Arvestades erinevate muldade pindala järgi, võib öelda, et käesolevas muldade kogus on liigi tasemel esindatud ligikaudu 83% Eesti muldadest. Eksponeeritud monoliitidest 15 on võetud väljast poolt Eestit ning nad kajastavad 11 Eestis mitteesinevat mullaliiki. Mullamonoliitide juures on esitletud Eestimaa erineva muldkatte ja maastikuga piirkondi kajastav maalide kogu. Ülevaade eksponeeritud mullamonoliitidest nähtav Eesti Muldade Digitaalses Kogus (CD-5).

 • Kaardid
  Mullastiku ja keskkonnahoiuga seotud kaartide kogu suuremõõtkavalistest mullastikukaartidest (1:10 000) kuni globaalsete teemakaartideni.

 • Mineraalid ja kivimid
  Õppetöös kasutatav mineraalide ja kivimite kollektsioon.

 • Väetised
  Eestis aastakümnete jooksul kasutust leidnud väetiste kollektsioon.

 • Mullaproovide arhiiv
  Proovid on säilitatud EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonna hoiuruumi kappides pappkarpides või paberkottides. Mullaproovid on õhukuivad, valdavalt homogeniseeritud ja sõelutud läbi 1 mm (hilisemtel aastatel 2 mm) sõela. Säilitatakse paljude mullateadlaste (akad. L. Reintam, prof. R. Kõlli jpt) poolt alates 1950ndatest uurimisaladelt ja -katsetelt kogutud mullaproove. Suurimaks mullaproovide koguks mullamuusemis on RPI Eesti Põllumajandusprojekt Mullastiku uurimise osakonna põllumuldade proovid, mida on kokku ca 15000 proovi (võetud aastatel 1983–1994). Põhjalikum ülevaade Eestis arhiveeritud mullaproovidest (avaneb pdf failina), T. Köster, R, Kõlli 2004.

 • Mullastikuga seotud fotode kogu. Valik fotodest nähtav mullamuuseumi pildipangas.

 • Raamatukogu
  Erialased diplomitööd, dissertatsioonid, teadustöö aastaaruanded, uurimistööde lõpparuanded, ajakirjad.

Ülevaateartikkel "Mullateaduslikud kogud" (Kõlli jt 2008).

Käesolev mullamuuseumi koduleht on valminud riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004-2008)" toel.